25 Jun

2018. június 21-én Luxemburgban került sor a Foglalkoztatási, Szociális, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi (EPSCO) Tanács munkaügyi és szociális napirendi pontokat tárgyaló következő ülésére. A magyar delegációt Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár (EMMI) vezette.

A vita nélküli jogalkotási napirendi pontok között végső elfogadásra került a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv felülvizsgálata. Magyarország és Lengyelország a tervezet ellen szavazott, Horvátország, Lettország és Litvánia pedig tartózkodott. Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Horvátország, Lettország, Litvánia és Portugália emellett nyilatkozatot fűzött a megállapodáshoz, valamint rövid hozzászólásban nyomatékosította ismét általános aggályait a tervezet kapcsán, különösen annak közlekedési aspektusa, az ún. posting lex specialis javaslat folyamatban lévő tárgyalása fényében.

A szociális biztonsági koordinációról szóló rendelet tekintetében a tagállamok általános megközelítést értek el, amely lehetővé teszi az Európai Parlamenttel a trilógus megkezdését.

Magyarország, a tagállamok túlnyomó többségéhez hasonlóan világossá tette, hogy nem tudja elfogadni a családi ellátások összegének csökkentését (indexálását) arra tekintettel, hogy a szülő gyermeke egy másik tagállamban él. Az indexálás súlyosan diszkriminatív, igazságtalan, megalapozatlan és aránytalan intézkedés, amely szembe megy az unió alapértékeivel, megkérdőjelezi a szociális biztonsági koordináció eddigi vívmányait.

A tagállamok megállapodtak munkanélküli ellátások koordinációs szabályainak módosítását illetően is. A kompromisszum a Bizottság eredeti javaslatához képest sokat javult, hiszen sikerült kizárni az ellátásvesztés kockázatát mindazon esetekben, amikor a munkanélküli ellátáshoz egy másik tagállamban szerzett biztosítási időt kell figyelembe venni. A határmenti munkavállalók esetében az utolsó munkavégzés országának illetékessége már akkor megállapítható, ha ott az adott személy már három hónapot dolgozott.

A Tanács szintén általános megközelítést fogadott el az átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló irányelv tervezet kapcsán. A tagállamok többsége támogatta, vagy rugalmasságáról biztosította a bolgár Elnökséget az egyedüli nyitott vitás kérdés, a munkavállaló definíciója tekintetében a nemzeti jogra vagy gyakorlatra való utalás kapcsán, így mandátumunk szerint magyar részről is támogatni tudtuk a végső megállapodást.

A miniszterek továbbá szintén általános megközelítést fogadott el a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtéséről szóló irányelv tervezet vonatkozásában. A nyitott kérdések közül az át nem ruházható szülői szabadság időtartamának csökkentése kapcsán a tagállamok jelentős része támogatását fejezte ki, ezzel nagyobb rugalmasságot biztosítva a tagállamoknak. A bolgár Elnökség meghallgatva a tagállamok álláspontját a román javaslatok alapján módosított a tervezet szövegét és megállapította, hogy a változtatásokkal elegendő tagállam támogatja a javaslatot az általános megközelítés eléréséhez.

Magyarország a tagállamok egy részéhez hasonlóan nyomatékosította, hogy a szubszidiaritást ezen a területen különösen fontosnak tartjuk. Ezért olyan megoldást nem tudunk támogatni, amelyek a magyarországi eredményeket, a gazdag és népszerű családtámogatási rendszert veszélyeztetik. Hangsúlyoztuk, hogy a szabályozást tagállami szinten kívánjuk tartani. Olyan megoldást támogatunk, mely segíti a tagállamok családpolitikai hagyományai, alapértékei megerősítését. Ezért a mai szavazáson tartózkodni fogunk. A tagállamok közül felszólalásában Hollandia és Dánia jelezte, hogy nem tudja támogatni a tervezetet, Lengyelország és Magyarország pedig tartózkodna a szavazás során.

Az Európai Szemeszterben a Tanács elfogadta a 2018. évi országspecifikus ajánláscsomagból az EPSCO hatáskörébe tartozó ajánlásokat és irányadó vitát tartott az Elnökség által előkészített kérdések mentén. Magyar részről az ügyészség tevékenységére vonatkozó ponthoz külön nyilatkozatot tettünk az ülésen. A Tanács emellett elfogadta a Foglalkoztatási Bizottság (EMCO) és a Szociális Védelemmel foglalkozó Bizottság (SPC) véleményét a 2018. évi országspecifikus ajánlások értékeléséről és a 2017. évi országspecifikus ajánlások végrehajtásáról. A miniszterek szintén elfogadták a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatot. Magyar részről ehhez is külön nyilatkozatot tettünk, melyben jeleztük aggályunkat a szociális pillér és a szemeszter összekapcsolása miatt.

A miniszterek előrehaladási jelentést fogadtak el az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról szóló rendelet tervezet, valamint az egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról (19. cikk) szóló irányelv-tervezet vonatkozásában, emellett tanácsi következtetéseket fogadtak el a munka jövőjéről (életciklus-alapú megközelítés), az Európai Számvevőszék 6/2018. sz. különjelentéséről („A munkavállalók szabad mozgása: az alapvető szabadság biztosítva van, de az uniós források célzottabb felhasználása elősegítené a munkavállalók mobilitását”), valamint „A kisgyermekkori nevelésre vonatkozó integrált szakpolitikák, mint a szegénység csökkentésének és a társadalmi befogadás elősegítésének az eszközei” témájában.

Az ebéd során a miniszterek vitát folytattak az ESZA+ és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapra (EGAA) vonatkozó bizottsági javaslatról.